pexels-nataliya-vaitkevich-8927463

כיצד לשלם את התשלום החודשי בהליך פשיטת רגל?

כיצד לשלם את התשלום החודשי בהליך פשיטת רגל?

את התשלום בהליך פשיטת רגל או הליך חדלות פירעון ניתן לשלם בבנק הדואר או בבנק מזרחי טפחות בע"מ. עליכם להתייצב פיזית בבנק ולשלם את הסכום שקבוע לכם בצו פתיחת הליכים או בצו הכינוס. החיסרון בבנק הדואר הוא שחובה לשלם את הסכום המדוייק שנקבע בצו ואין אפשרות לשלם סכום נמוך או גבוה יותר. כך למשל, אם התשלום החודשי עומד על 1500 ש"ח לחודש, וברצונכם לפצל את התשלום לא ניתן לעשות זאת בבנק הדואר, אלא רק בבנק מזרחי טפחות.

אחת הדרכים הקלות והפשוטות יותר לביצוע התשלום בהליך חדלות פירעון או פשיטת רגל, היא להיכנס לאתר הממונה ולבצע את התשלום.

יש להקליד את הכתובת הבאה: https://ecom.gov.il/voucherspa/input/455?clear=true

במסך הבחירה יש לבחור ב: תשלום נדרש בהליך פשיטת רגל / חדלות פרעון. חשוב מאוד שלא להתבלבל ולסמן בטעות "תשלום פקדון לפתיחת תיק", אחרת המסך יוביל אתכם לתשלום סכום של 1,400 ש"ח שהם למעשה אגרת פתיחת תיק לחייב יחיד אצל הממונה.

לאחר מכן נזין את המחוז בו מתנהל ההליך, מספר התיק אצל הממונה (מופיע בצו פתיחת הליכים), וכן מספר תעודת הזהות.

במסך הבא, נסמן את השובר החודשי שברצוננו לשלם. שימו לב שניתן ללחוץ על שנה סכום במידה ויש צורך לשנות את הסכום של התשלום החודשי מכל סיבה שהיא (הפחתה מאושרת, הפחתה לא מאושרת וכו'). לאחר מכן יש לבחור בתשלום באמצעות כרטיס אשראי או דרך העברה בנקאית.

חשוב מאוד להקפיד לשלם את התשלום החודשי בזמן, ולצרף אסמכתאות לדוחות החודשיים המוגשים לממונה.

pexels-mikhail-nilov-6963030 (1)

חזקת חדלות פירעון

חזקת חדלות פירעון

חדלות פירעון היא מצבו בו יחיד או תאגיד אינם יכולים לשלם את חובותיהם בהגיע מועד הפירעון (מבחן תזרימי), או כאשר יש עודף התחייבויות על נכסים (מבחן מאזני). הגדרה זו מופיעה בסעיף 2 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, אשר החליף את פקודת פשיטת הרגל ופקודת החברות ההיסטוריות.

לעיתים קיימים מצבים בהם עולה קושי להכריע האם אותו יחיד או תאגיד מצוי בחדלות פירעון, ועל כן סעיפים 10 ו- 110 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי מסייע בידינו לקביעה האם תאגיד או יחיד מצויים בחדלות פירעון וזאת בהתאם לשורת חזקות.

חזקות אלה נדרשות כאשר נושה מבקש להכריז על החייב כחדל פירעון, שכן מטבע הדברים במקרים כאלה, החייב עשוי לטעון כי הוא כלל לא חדל פירעון. להלן נמנה את החזקות המצביעות על מצב של חדלות פירעון:

  1. קיים חוב לזכות הנושה, בגובה של 75,228 ש"ח, כאשר החוב לא שנוי במחלוקת, והחייב לא פרע את החוב תוך 30 יום (תאגיד) או 45 יום (חייב יחיד) מהמועד בו הוא נדרש לפרוע את החוב. חזקה זו יפה לתקופה של 3 חודשים.
  2. מונה כונס נכסים לכלל נכסי התאגיד או למרביתם. חזקה זו לא קיימת לגבי חייב יחיד.
  3. הנושה המציא לתאגיד או ליחיד אזהרה לפי סעיף 7 לחוק ההוצאה לפועל או דרישת תשלום לפי סעיף 4 לפקודת המסים (גבייה) לתשלום חוב שסכומו עולה על 75,228 שקלים חדשים, והחוב לא שולם בתוך התקופה שנקבעה באזהרה או בדרישה;
  4. בית המשפט נתן פסק דין לפיו על התאגיד או היחיד לשלם לנושה סך של 75,228 ש"ח, ופסק הדין לא קוים תוך 30 יום ממועד המצאתו או מהמועד שקע בית המשפט. חזקה זו למעשה מייתרת נקיטת הליכי הוצאה לפועל, אולם קיימת חובה להבהיר לבית המשפט מדוע לא ננקטו הליכי גביה בעניין החייב.
  5. בית הדין לעבודה נתן פסק דין לפיו על התאגיד או היחיד לשלם לנושה – "העובד" סך של 10,030 ש"ח, בתוך 30 ימים ממועד המצאתו לתאגיד או ממועד אחר שנקבע בפסק הדין. במידה ויש כמה עובדים שהתאגיד או היחיד בהיותם מעסיקים חייבים להם כספים, אפשר לסכום כמה חובות בכדי להגיע לסך של 10,030 ש"ח.

 

כידוע, כל חזקה ניתנת לסתירה ועל כן, במקרי הביניים לתאגיד או ליחיד הזכות להוכיח כי הוא לא נמצא בחדלות פירעון, כך שאי-התשלום לנושה, לא נעשה מחמת חדלות פירעון אלא בשל נסיבות אחרות.

צו פתיחת הליכים הוא צו דרסטי שלמעשה סותם את הגולל על הפעילות העסקית של התאגיד או היחיד, ועל כן חשוב ביותר בטרם נקיטת הליך כלשהוא מצד הנושה או החייב, לקבל ייעוץ משפטי מקיף ומלא, בכדי שניתן יהיה לשאוף לתוצאות המיטביות ביותר במסגרת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.